Моніторингові дослідження якості освіти

у Харківському ліцеї № 89 Харківської міської ради Харківської області

Проблема якості товарів і послуг, у тому числі й освіти, у світі існувала завжди. Останнім часом вона істотно загострилася в усіх сферах життєдіяльності суспільства, посиливши соціокультурне значення освіти і викликавши необхідність пошуку нових підходів до управління якістю. Це безпосередньо пов’язано зі стрімкими змінами, що відбуваються як у всіх сферах життя сучасного суспільства, так і в самій освітній сфері. Підвищення якості стало ключовою ідеєю нової філософії освіти. Особливо сильно стала відчуватися потреба у підвищенні якості, ефективності засобів її досягнення та управління нею при наростаючому неузгодженні між умовами існування і розвитку суспільства і нездатністю системи освіти швидко адаптуватися до цих змін. Чарльз Дарвін уважав, що виживає не найсильніший і не найрозумніший, а той, хто краще за всіх відгукується на зміни, що відбуваються.

Виняткова актуальність забезпечення якості освіти, на думку експертів з багатьох країн, визначається об’єктивними причинами, подібними в наш час у багатьох країнах: прискорення науково-технологічного прогресу, посилення залежності темпів розвитку суспільства від рівня і масштабів освіти; поетапний перехід суспільства від індустріальної фази у розвитку економіки до економіки знань і до фази становлення інформаційної цивілізації; процес глобалізації, складовою частиною якого виступає швидке накопичення наукових даних та їх застарівання; інтернаціоналізація освіти, що припускає зближення якісного рівня роботи освітніх систем різних країн; необхідність відповідності підготовленості молоді деяким загальним критеріям і нормативам;обмеження фінансових ресурсів, швидке застарівання матеріально-технічної навчальної бази.

Вивчивши трактування якості освіти науковцями, практиками, дослідниками, що працюють у галузі освіти, ми обрали розуміння якості освіти не тільки як результату діяльності, а і як можливості його досягнення.Найприйнятнішим визначенням якості освіти вважаємо наступне: «Якість освіти – це комплекс характеристик освітнього процесу, що визначають послідовне та практично ефективне формування компетентності та професійної свідомості».

Для того щоб володіти об’єктивною інформацією про якість освіти у навчальному закладі, для корекції його освітньої політики, оновлення та удосконалення роботи, потрібна точна інформація прорівень якості освіти у динаміці.Одним зосновни хшляхівотриманнятакоїінформаціїєорганізаціятапроведеннямоніторинговихдосліджень, бомоніторингзасутністю– інформаційнасистема, за процесом– створенняумовдляприйняттяуправлінськогорішення, зарезультативністю– технологіяоцінюванняпоточногостануоб’єктауправління, йогорегулюваннятапрогнозуваннярозвитку.

Для вибору напрямів моніторингу ми користуємося розумінням поняття якості освіти; для вибору інструментів моніторингу ми вивчаємо вітчизняний та зарубіжний досвід, ознайомлюємося із системамимоніторингутаоцінюванняякостіосвітивкраїнахЄвропи тав багатьох закладах освіти України, користуємося матеріалами щодо моніторингу якості освіті, розробленими Харківським обласним науково-методичним інститутом безперервної освіти.

/Files/images/Снимок экрана 2015-04-22 в 20.25.30.png

Комплексне відстеження якості освіти на рівні ліцею за допомогою моніторингових досліджень дає змогу:

-стратегічно планувати програми на майбутнє;

- обґрунтовувати плани та заходи із розвитку потенціалу ліцею;

- формулювати плани та рішення щодо кадрового забезпечення;

- розробляти та змінювати політику ліцею;

- проводити корекцію освітніх процесів.

/Files/images/Снимок экрана 2015-04-22 в 18.23.38.png

.

Кiлькiсть переглядiв: 208